Jdi na obsah Jdi na menu
 


IT test

1)Kde nalezneme službu „ePlatební rozkaz“?

a. Informační systému datových schránek
b. Portál veřejné správy
c. CzechPoint
d. eJustice

2)EFI představuje:

a. rychle zaveditelnou verzi operačního systému Linux
b. rozšířené firmware rozhraní jako náhrada BIOS
c. inicializační rutina BIOS pro start operačního systému PC
d. utilita BIOS pro rychlé formátování disku

3)Paměť cache je:

a. speciální registr pro výrazné zrychlení práce CPU (32bitová nebo 64bitová L1 a L2 cache)
b. rychlá vyrovnávací paměť mezi relativně rychlým zařízením (např. operační paměť) a pomalejším zařízením (např. pevný disk)
c. rychlá vyrovnávací paměť pro práci v oboru reálných čísel (operace v pohyblivé řádové čárce)
d. rychlá vyrovnávací paměť pro přesun dat mezi registry procesoru

4)Doporučený postup pro tvorbu software a informačních systémů se nazývá:

a. algoritmus
b. selekce
c. metrika
d. metodika

 

5)Mezi prostředky pro znázornění algoritmu patří:

a. plošný strukturogram
b. diskuze na internetu
c. histogram
d. program Malování ve Windows

6)Který malware používá pro šíření zejména SMTP server?

a. Virus
b. Trojský kůň
c. Červ
d. Firewall

7)Uvažujte úlohu: "Algoritmizujte činnost nasbírání tří košíků hub". Který prvek musí algoritmus nutně obsahovat, aby bylo možné tuto úlohu správně algoritmizovat?
a. nelze určit
b. selekci
c. iteraci
d. sekvenci
8)Jak se nazývala síť, která je považována za předchůdce dnešního internetu?

a. INTRANET
b. EXTRANET
c. DARPANET
d. ARPANET

 

9)Bezdrátový broadband lze realizovat technologiemi:

a. Wi-Fi, WiMAX, 3G/UMTS
b. Wi-Fi, WiMAX, FTTx, 3G/UMTS
c. FTTx, xDSL, DOCSIS
d. Wi-Fi, WiMAX, FTTx

 

10)Který základní registr shromažďuje referenční údaje o občanech ČR?

a. Registr obyvatel
b. Registr územní identifikace a nemovitostí
c. Registr osob
d. Registr práv a povinností

 

11)Program či zařízení pro zabezpečení síťové komunikace je:
a. IDS
b. antivirus
c. DLP
d. firewall

12)V letech 2003 - 2007 zvolila vláda pro objektivní hodnocení dovedností a znalostí v oblasti počítačové gramotnosti

a. testování dle metodiky SCIO
b. systém certifikací ECDL (European Computer Driving Licence)
c. testování dle metody SIPVZ
d. testování dle metodiky Cermat

 

13)Jaká je základní architektura WWW?
a. klient-server-data
b. server-server
c. klient-server
d. klient-klient

14)Které z 09:17:58 následujících patří mezi základní funkce textových editorů?
a. tisk dokumentu
b. generování obsahu
c. hromadná korespondence
d. tvorba rejstříku

15)Síť tvořená počítači otevřenými pro útočníky se nazývá:

a. technet
b. botnet
c. webnet
d. skynet

16)Malware integrující se do jádra systému je:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. Adware
b. Červ
c. Root-kit
d. Virus

 

17)Které tvrzení je správné?

a. Software lze vyrobit automatizovaně bez podílu ruční práce programátora, hardware nikoliv.
b. Hlavní rozdíl mezi hardware a software je v ceně.
c. Hardware je hmotná součást počítače, software poskytuje programové (nehmotné) vybavení počítače.
d. Dnešní výpočetní systém osobního počítače se obejde bez softwarového vybavení, bez hardware nikoliv.

 

18)Účelem překladače při vývoji software je:

a. převést instrukce do strojového kódu                              ???
b. převést instrukce do formy srozumitelné člověku (programátorovi)
c. přeložit cizojazyčný text
d. přeložit zdrojový kód do programovacího jazyka čtvrté generace

 

19)32bitový procesor:

??? a. architektura procesoru obsahuje 32bitový Southbridge
b. architektura procesoru je založena na registrech o délce 8 B
c. architektura procesoru je založena na registrech o délce 4 B
d. architektura procesoru obsahuje 32bitovou L1 a L2 cache

 

20)Do kategorie aplikační software rozhodně patří:

a. ovladač pevného disku
b. operační systém
c. grafický editor
d. BIOS

 

21)Klasická architektura PC používá chipset (čipovou sadu) nazývanou:

a. Westbridge a Southbridge
b. Allbridge
c. Northbridge
d. Nordbridge a Southbridge

 

22)Volatilní paměť je:

a. energeticky nezávislá paměť
b. moderní vysokorychlostní externí paměť (HDD, SSD)
c. energeticky závislá paměť
d. moderní typ operační paměti (RAM)

 

23)Počítačový algoritmus musí být:

a. diverzifikovaný
b. krátký
c. nekonečný
d. konečný

 

24)Místo zrušeného ministerstva informatiky vznikl odborný poradní orgán vlády s názvem:

a. nevznikl žádný orgán
b. Národní ekonomická rada
c. Legislativní rada vlády
d. Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

 

25)Drátový broadband lze realizovat technologiemi:

a. FTTx, xDSL, DOCSIS  ???
b. Wi-Fi, WiMAX, FTTx, 3G/UMTS
c. WiMAX, FTTx, xDSL
d. WiMAX, FTTx, xDSL, DOCSIS

 

Místo zrušeného ministerstva informatiky vznikl odborný poradní orgán vlády s názvem:
a. Legislativní rada vlády
b. Národní ekonomická rada
c. Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
d. nevznikl žádný orgán

 

Úloha 2
Co je základním dokumentem týkající se bezpečnosti v organizaci?
a. Bezpečnostní politika
b. Ochranný prvek
c. Správa uživatelů
d. Uživatelské zajištění

 

Úloha 3
Pro sítě peer-to-peer platí:
a. zdroje sítě jsou soustředěny centrálně na jednom místě, odkud jsou sdíleny
b. zdroje sítě zůstávají u svých vlastníků, odkud jsou sdíleny
c. zdroje sítě jsou vlastníky předávány na centrální server, odkud jsou sdíleny
d. zdroje sítě jsou automaticky soustředěny centrálně na serveru, odkud jsou sdíleny

 

Úloha 4
Zálohování kritických dat by mělo být:
a. on the fly - okamžité
b. jednou za týden
c. ponecháno na odpovědnosti uživatelů
d. jednou za den

 

Úloha 5
Zkratka označující grafické rozhraní operačního systému je:
a. SFG
b. HFS
c. GUI
d. GPS

 

Úloha 6
Co označuje zkratka WYSIWYG?
a. editory na úrovni kódu
b. WWW aplikace s přístupem do databáze
c. vizuální editory
d. dynamickou technologii web 3.0

 

Úloha 7
Nebezpečný útok pro šifrovanou komunikaci je:
a. man-in-the-middle
b. hacker-in-bag
c. cracker-for-keylogger
d. script kiddies

 

Úloha 8
Které z následujících patří mezi nevýhody open source software?
a. poplatek za užívání
b. nedostatečná uživatelská podpora a servis
c. možnost volného šíření zdrojového kódu
d. nekompatibilita hardware

 

Úloha 9
Mezi typy komunikace eGovernmentu nepatří:
a. G2A
b. G2C
c. G2G
d. G2B

 

Úloha 10
Roli univerzálního klienta v prostředí 3-úrovňové architektury klient/server (výpočetního modelu) zabezpečuje:
a. protokol HTTP nebo v případě zabezpečeného režimu protokol HTTPS
b. v závislosti na konkrétní situaci tenký nebo tlustý klient
c. www prohlížeč
d. Cloud computing

 

Úloha 11
Technologie LTE znamená:
a. (Long Term Evolution) a představuje nástupce 3G
b. (Long Term Ethernet) a představuje nástupce 3G
c. (Long Term Ethernet) a představuje nástupce WiMAX
d. (Long Term Evolution) a představuje nástupce xDSL

 

Úloha 12
Pro von Neumannovu architekturu neplatí:
a. instrukce a operandy (data) jsou uloženy v oddělené paměti (zvlášť pro instrukce a zvlášť pro data)
b. instrukce programu se provádějí jednotlivě v takovém pořadí, v jakém jsou uloženy v paměti, změna pořadí je možná jen při operací skoku (podmíněný, nepodmíněný)
c. adresa místa v paměti je dána pořadovým číslem tohoto místa, bez ohledu na obsah
d. paměť je tvořena buňkami stejné velikosti

 

Úloha 13
eGovernment nabízí nejvíce služeb a je největším přínosem pro:
a. podnikatele
b. cizince
c. občany
d. úředníky

 

Úloha 14
Jak se nazývala síť, která je považována za předchůdce dnešního internetu?
a. DARPANET
b. INTRANET
c. ARPANET
d. EXTRANET

 

Úloha 15
Ve které zemi WWW vznikl?
a. USA
b. Švýcarsko
c. Rusko
d. Velká Británie

 

Úloha 16
Nejvíc bezpečnostních incidentů mají na svědomí:
a. script kiddies
b. cracker
c. hacker
d. obyčejní uživatelé

 

Úloha 17
Nauka o významu znaků se nazývá:
a. lingvistika
b. hédonika
c. sémantika
d. sémiotika

 

Úloha 18
Jaký grafický formát je vhodný pro fotografie publikované na WWW?
a. bmp
b. gif
c. jpg
d. png

 

Úloha 19
Pro využití Cloud Computingu potřebuji především
a. webový prohlížeč a internet
b. operační systém Android
c. jakékoliv zařízení od Apple
d. software Cloud

 

Úloha 20
Správné pořadí etap životního cyklu informačního systému je:
a. Specifikace cílů, Analýza systému, Projektová studie, Implementace
b. Specifikace cílů, Analýza systému, Testování, Projektová studie,
c. Všechny odpovědi jsou správné
d. Zkušební provoz, Analýza systému, Rutinní provoz a údržba, Reengineering

 

Úloha 21
Kde by měl spotřebitel řádně odevzdat použité elektrozařízení?
a. na místech označených dle směrnice EMS
b. sběrné místo nebo poslední prodejce
c. označený kontejner
d. výrobce nebo dodavatel

 

Úloha 22
Klasická architektura PC používá chipset (čipovou sadu) nazývanou:
a. Nordbridge a Southbridge
b. Northbridge
c. Westbridge a Southbridge
d. Allbridge

 

Úloha 23
Současný stav výpočetního modelu lze definovat jako:
a. stabilizovaný rovnovážný stav
b. oscilaci mezi krajními polohami (centralizace a decentralizace) v závislosti na konkrétní situaci
c. vysoký stupeň centralizace prostředků ICT
d. vysoký stupeň decentralizace prostředků ICT

 

Úloha 24
Snaha o získání uživatelských přístupových dat se nazývá:
a. phishing
b. data lost prevention
c. perikonbobulace
d. pharming

 

Úloha 25
Co je http?
a. jednotné ukazatele objektů
b. stavový protokol pro přenos dat
c. bezstavový protokol pro přenos dat
d. značkovací jazyk pro tvorbu WWW stránek

 

1 Elektronický disk (SSD) je k dispozici v provedení: Vyberte jednu z nabízených možností: 
a. v pouzdře jako disk (SATA) 
b. v pouzdře jako disk (SATA) nebo PCIe karta
c. v pouzdře jako disk (SCSI) 
d. jako rychlá PCIe karta

2 Které z následujících patří mezi nevýhody open source software? Vyberte jednu z nabízených možností:
 
a. nekompatibilita hardware
 
b. nedostatečná uživatelská podpora a servis 
c. poplatek za užívání 
d. možnost volného šíření zdrojového kódu

3 Mezi prostředky kategorie služebních počítačů nepatří: Vyberte jednu z nabízených možností: 
a. blade serverové sestavy 
b. superpočítače 
c. midrange počítače 
d. stolní (desktop) PC sestavy

4 Základní členění Portálu veřejné správy je: Vyberte jednu z nabízených možností:
a. občan, podnikatel, bezdomovec 
b. občan, podnikatel 
c. občan, podnikatel, cizinec 
d. občan, podnikatel, úředník

5 Počítačový algoritmus musí být: Vyberte jednu z nabízených možností: 
a. moudrý
b. masivní 
c. mechanický 
d. magický

6 Zkratka označující grafické rozhraní operačního systému je: Vyberte jednu z nabízených možností:
a. GUI 
b. HFS
c. GPS 
d. SFG


7 Výpočetní model Utility Computing představuje: Vyberte jednu z nabízených možností:

a. vysoký stupeň centralizace prostředků ICT s cílem sjednocení výpočetního prostředí pro jejich vysokou utilizaci 
b. model, kdy zákazník konzumuje (nakupuje) virtualizované výpočetní zdroje dle okamžité potřeby na principu „utility“
c. vysoký stupeň decentralizace prostředků ICT s cílem atomizace nákladů na provoz pro jejich vysokou utilizaci
 
d. model, kde zákazník konzumuje (nakupuje) reálné výpočetní zdroje dle okamžité potřeby na principu „utility“

8 Z čeho se skládá rastrový obrázek? Vyberte jednu z nabízených možností: 
a. z jednotlivých bodů, které nesou určitou barvu 
b. z vektorů 
c. pouze z kruhových objektů 
d. z matematických funkcí popisujících obraz
 

9 Cloud computing lze implementovat: Vyberte jednu z nabízených možností: 
a. jako privátní a hybridní cloud 
b. jako veřejný nebo privátní cloud
 
c. jako veřejný, privátní, případně hybridní cloud
d. pouze jako privátní cloud

 

Začátek formuláře

10 Co je url?

a. značkovací jazyk pro tvorbu WWW stránek

b. stavový protokol pro přenos dat

c. jednotné adresní schéma

d. bezstavový protokol pro přenos dat

                                          

11 Signál pro operační systém signalizující událost v systému se jmenuje:

a. přerušení

b. posun

c. ukončení

d. změna

 

12 Základem bezpečnosti IT a IS je:

a. firewall

b. opatrnost a rozum

c. akualizace

d. antivirus

 

13 Součástí CPU je:

a. Northbridge 

b. operační paměť

c. procesor

d. registr adres instrukcí

 

14 Informační strategie je:

a. jednou z dílčích strategií, které navazují na globální strategii podniku

b. hlavní strategií podniku, která souvisí s globální strategií

c. globální strategií podniku

d. všechny odpovědi jsou správné

 

15 Elektronický disk (SSD):

a. je paměťové medium zcela bez pohyblivých částí

b. je paměťové medium bez pohyblivých částí, kromě čtecí a záznamové hlavy

c. je paměťové medium s minimem pohyblivých částí 

d. je paměťové medium bez pohyblivých částí, kromě krokového motorku

 

16 Jaké je největší bezpečnostní riziko u veřejných počítačů?

a. keylogger

b. umazaná židle

c. zastaralý prohlížeč

d. nepraktická klávesnice

 

 

 

17 Co je HTML?

a. jednotné ukazatele objektů

b. značkovací jazyk pro tvorbu WWW stránek

c. stavový protokol pro přenos dat

d. bezstavový protokol pro přenos dat

 

18 Non-volatilní paměť je:

a. energeticky závislá paměť

b. moderní vysokorychlostní externí paměť (HDD, SSD)

c. energeticky nezávislá paměť

d. moderní typ operační paměti (DDR4 RAM)

 

19 Elektronický disk (SSD) je k dispozici v provedení:

a. jako rychlá PCIe karta

b. v pouzdře jako disk (SATA)

c. v pouzdře jako disk (SCSI)

d. v pouzdře jako disk (SATA) nebo PCIe karta

 

20 Co je základním dokumentem týkající se bezpečnosti v organizaci?

a. Uživatelské zajištění

b. Ochranný prvek

c. Správa uživatelů

d. Bezpečnostní politika

 

21 K čemu slouží BIOS?

a. Hardwarový prostředek pro komunikaci mezi uživateli.

b. Program pro zvýšení komplementace uživatele při práci s programovým vybavením e-Governmentu.

c. Propojení operačního systému s aplikačním vybavením

d. Koordinace zařízení připojených k základní desce

 

22 Mezi optická média nepatří:

a. SATA

b. DVD-HD

c. Blu-ray

d. DVD a CD

 

23 Pro von Neumannovu architekturu neplatí:

a. paměť je tvořena buňkami stejné velikosti

b. instrukce a operandy (data) jsou uloženy v oddělené paměti (zvlášť pro instrukce a zvlášť pro data)

c. instrukce programu se provádějí jednotlivě v takovém pořadí, v jakém jsou uloženy v paměti, změna pořadí je možná jen při operací skoku (podmíněný, nepodmíněný)

d. adresa místa v paměti je dána pořadovým číslem tohoto místa, bez ohledu na obsah

 

 

24 K čemu slouží Firmware?

a. Základní software pro operační systém.

b. Antivirový program pro mobilní zařízení

c. Základní software pro jednotlivá zařízení (harddisk, ...).

d. Operační systém pro mobilní zařízení.

 

25 Malware integrující se do jádra systému je:

a. Červ

b. Root-kit 

c. Virus

d. Adware

 

26 1B (Byte) je definován jako:

a. nejmenší jednotka informace

b. nejmenší jednotka pro přenos a ukládání dat

c. nejmenší adresovatelná jednotka paměti

d. základní jednotka ASCII kódu

 

27 K čemu slouží zavaděč?

a. Schopnost operačního systému spouštět více aplikací.

b. Grafické rozhraní operačního systému

c. K nahrání operačního systému do paměti a spuštění jeho komponent.

d. Možnost kooperativní práce více uživatelů.

 

28 Roli univerzálního klienta v prostředí 3-úrovňové architektury klient/server (výpočetního modelu) zabezpečuje:

a. v závislosti na konkrétní situaci tenký nebo tlustý klient

b. www prohlížeč

c. protokol HTTP nebo v případě zabezpečeného režimu protokol HTTPS

d. Cloud computing

 

29 Virtuální paměť znamená:

a. Aktuální data jsou uložena v operační paměti a méně důležitá na pevném disku.

b. Změna principu nových paměťových modulů

c. Upravení paměti pro vyšší rychlosti

d. Zálohování operační paměti na přenosné médium

 

30 Snaha o získání uživatelských přístupových dat se nazývá:

a. phishing

b. perikonbobulace

c. pharming

d. data lost prevention

 

31 Co je to multitasking?

a. Operační systém umí spustit pouze jeden program najednou.

b. Operační systém umí spustit více programů najednou.

c. Je schopen spouštět programy dle velocitní extravularizace.

d. Umožní práci pouze jednomu uživateli

 

32 Co je to životní cyklus software?

a. Algoritmus popisující jak software naprogramovat

b. Uživatelská příručka vysvětlující postup pro instalaci nového software.

c. Popis historie vývoje software od minulosti do současnosti

d. Popis aktivit, které musí být vykonány při vzniku software.

 

 

33 Mezi vlastnosti současných procesorů nepatří:

a. provádění spekulativního výpočtu

b. řetězení instrukcí (pipelining)

c. zpracování více instrukcí v jednom pracovním cyklu

d. zrychlené čtení instrukcí z instrukční paměti

 

34 Záloha běžných dat by měla být řešena:

a. Stačí jednou za týden

b. vůbec

c. jednou denně

d. on the fly (okamžitě)

 

35 Co je z uvedených příkladů doménové jméno?
a. pef.czu.cz
b. czu.cz
c.
 www.pef.czu.cz

d. .czKonec formuláře

 

36 Alokační blok (cluster) je:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. jednotka správy operační paměti
b. jeden nebo několik sektorů média (např. disk)
c. jedna nebo několik stop média (např. disketa)
d. jiný název pro sektor na disku


37 Jak se nazývala síť, která je považována za předchůdce dnešního internetu?

Vyberte jednu z nabízených možností:
a. ARPANET
b. INTRANET
c. EXTRANET
d. DARPANET

 

38 Jaké pravidlo se aplikuje při definování uživatelských práv?
a. přístup uživatele závisí na jeho rozhodnutí
b. pravidlo maxima
c. střední pravidlo přístupu

d. pravidlo minima

 

39 Současné standardní rozhraní pro pevné disky a další externí paměti je:
a. iSCSI
b. SATA
c. PCI express
d. EIDE

 

40 Jaká je základní architektura WWW:
a. Klinet. Server – data NEEE
b. Klient-klient
c. Server-server
d. Klient-sever

 

 

41 Pravopis v textových programech řeší:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. kopista 
b. barista 
c. lingvista 
d. copywriter 

 

42 Mezi vlastnosti současných procesorů nepatří:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. zrychlené čtení instrukcí z instrukční paměti 
b. zpracování více instrukcí v jednom pracovním cyklu 
c. řetězení instrukcí (pipelining), 
d. provádění spekulativního výpočtu 

 

43  Výpočetní model lze definovat jako:
a. ucelenou představu o postavení uživatele, jeho aplikací a dat v rámci výpočetního prostředí (pohled centralizace a decentralizace)
b. ucelenou představu o stupni decentralizace prostředků ICT v rámci vztahu uživatel a jeho aplikace
c. ucelenou představu o stupni centralizace prostředků ICT v rámci vztahu uživatel a jeho data
d. ucelenou představu o stupni centralizace prostředků ICT v rámci vztahu uživatel a jeho aplikace

 

44 Pod výrazem ENIAC si představíte:

a. Barevný model založený na subtraktivním míchání barev

b. Surová data ze snímače digitálního fotoaparátu

c. Počítač

d. Šifrovací kód

 

46 Správné pořadí etap rozvoje eGovernmentu je:

a. informace online, komunikace online, správní řízení online, volby online

 b. informace online, správní řízení online, komunikace online, volby online

 c. informace online, správní řízení online, volby online, komunikace online

 d. volby online, informace online, komunikace online, správní řízení online

 

47 Roli univerzálního klienta v prostředí 3-úrovňové architektury klient/server (výpočetního modelu) zabezpečuje:

a. v závislosti na konkrétní situaci tenký nebo tlustý klient

 b. www prohlížeč

 c. Cloud computing

 d. protokol HTTP nebo v případě zabezpečeného režimu protokol HTTPS

 

 

 

 

48  EFI představuje:
a. inicializační rutina BIOS pro start operačního systému PC 
b. utilita BIOS pro rychlé formátování disku 
c. rychle zaveditelnou verzi operačního systému Linux 
d. rozšířené firmware rozhraní jako náhrada BIOS 

49  Jednotlivé typy komunikace eGovernmentu se především liší v:
a. výchozí legislativě 
b. Všechny odpovědi jsou správné 
c. obsahu a četnosti komunikace 
d. přínosech pro cílovou skupinu 


50  Nebezpečím pro hesla je:
a. inženýrský přístup k datům 
b. útok hrubou silou 
c. postup 
d. sociální analýza 
e. sociální inženýrství 

 

51  Současný nejvýkonnější standard sběrnic PC je:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. PCI 
b. SCSI 
c. AGP pro grafiku, jinak PCI express 
d. PCI express 

52  Nejrychlejší energeticky nezávislou pamětí je v současnosti:
a. optický disk – technologie Blu-ray 
b. cache úrovně L1 
c. elektronický disk 
d. vysokokapacitní pevný disk 

53  Správné pořadí etap životního cyklu informačního systému je:
a. Zkušební provoz, Rutinní provoz a údržba, Reengineering, Stažení systému z užívání 
b. Všechny odpovědi jsou správné 
c. Specifikace cílů, Analýza systému, Projektová studie, Implementace 
d. Projektová studie, Implementace, Testování, Zavádění systému 

54  Co je CSS?
a. kolekce metod pro grafickou úpravu WWW stránek 
b. nejrozšířenější WWW klient 
c. nestandardní postup tvorby WWW stránek 
d. značkovací jazyk pro tvorbu WWW stránek 

 

55  Co není důležité pro operační systém při ukládání dat,
a. Způsob adresování souborů. 
b. Kódování jmen souborů - znaková sada. 
c. Rychlost pevného disku. 
d. Způsob organizace disků. 

56  Kde se používá Real-time operační systém?
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. Jako serverový operační systém. 
b. Na speciálních zařízení na kritických funkcích.
 
c. Software pro tablety. 
d. Uživatelský systém pro netbooky. 

57  Program je:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. posloupnost základních povelů (instrukcí), které jsou vykonávány procesorem počítače 
b. nejmenší jednotka činnosti počítače, která se skládá z instrukcí 
c. základní jednotka pro zpracování informace 
d. základní jednotka práce procesoru výpočetního systému 

58  Co je RSS?
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. umožňuje uživatelům dynamicky pracovat s obsahem WWW stránky 
b. obsahuje základní informace o webové stránce, vychází z čárových kódů 
c. umožňuje uživatelům přihlásit se k odběru novinek 
d. sémantický web 

59 Základní (mateřská) deska počítače mimo jiné obsahuje:
Vyberte jednu z nabízených možností:
a. patici procesoru, BIOS, HDD, sloty pro paměťové moduly, čipovou sadu 
b. patici procesoru, BIOS, sloty pro paměťové moduly, čipovou sadu, konektory pro rozšiřující karty, zdroj napájení 
c. patici procesoru, BIOS, SSD, sloty pro paměťové moduly, čipovou sadu, konektory pro rozšiřující karty, zdroj napájení 
d. patici procesoru, BIOS, sloty pro paměťové moduly, čipovou sadu, konektory pro 
rozšiřující karty