Jdi na obsah Jdi na menu
 


it tech

Internetové technologie – otázky ke zkoušce

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

 1. data – reprezentace skutečnosti (text, čísla, grafika, obrazy, zvuk, video), jakékoliv zaznamenané poznatky či fakta; schopné přenosu, interpretaci či zpracování
 2. databáze –soubor souvisejících dat postačující pro daný účel nebo daný systém zpracování dat
 3. databázový systém – data organizována v databázi a jsou řízena systémem řízení báze dat; koordinuje logický přístup, snižuje duplicitu dat, flexibilní přístup k datům
 4. model – zjednodušení reality sloužící pro pochopení komplexních systémů jako celku
 5. model dat – abstraktní model, dokumentuje a organizuje podniková data pro komunikaci mezi členy týmu; slouží jako plán pro vývoj aplikací, specifikuje jak data ukládat a přistupovat k nim
 6. typy modelů – relační, hierarchický, objektový
 7. relační model dat – založený na n-árních relacích; data sdružená do relací (tabulek), které obsahují n-tice (řádky); sloupce = atributy – pevně stanovené
 8. relační databáze – znázorněna pomocí ER diagramu
 9. jak je pojmenován sloupec v (relačním modelu) tabulce - atribut
 10. sémantický model dat – reprezentuje data v pojmenovaných množinách objektů, hodnot, vztahů a omezení mezi těmito množinami objektů, hodnot a vztahů; vztahy mezi entitami  1:1, 1:N, N:N
 11. ER můžeme modelovat kardinality – 1:1, 1:N, N:N
 12. kardinalita vztahů – slouží ke svázání dat, která spolu souvisejí a jsou umístěny v různých databázových tabulkách (1:1, 1:N, N:N)
 13. entita – objekt reálného světa
 14. normalizace dat – úprava logického modelu databáze – složité databáze na dvojrozměrné tabulky; zabránění vzniku duplicitních dat, úspora kapacity paměťového média, usnadnění aktualizace dat
 15. SQL – strukturovaný dotazovací databázový jazyk; podporuje vyhledávání, zpracování a správu dat uložených ve formě tabulek
 16. alternativa databázových relací - SQL
 17. příklady databázových systémů – FoxPro, Visual FoxPro, Clipper, Microsoft Access, Oracle
 18. řádek v tabulce obsahuje – hodnoty jednoho záznamu v tabulce
 19. sloupec v tabulce obsahuje – hodnoty jednoho atributu

 

DATA MANAGEMENT

 1. informace – data v kontextu
 2. kontext – význam dat vzhledem k danému použití
 3. data management – sběr, uložení, ochrana a zajištění integrity dat; neustálé zlepšování kvality dat a informací; maximalizace efektivního využití a hodnoty dat a informací
 4. funkce data management –řízení dat podniku, management architektury dat, vývoje dat, provozních dat, bezpečnosti dat, hlavních a referenčních dat, datových skladů, obsahu a dokumentů, meta-dat, kvality dat
 5. BI (business intelligence) – sada procesů, aplikací a technologií, jejichž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě; analytické a plánovací činnosti, postaveny na principech multidimenzionálních pohledů na data
 6. MD (multidimenzionální) modely – kategorizují data, buď jako fakta asociovaná s numerickou mírou, nebo jako dimenze, která charakterizují fakta a jsou většinou textové
 7. fáze multidimenzionálního modelování – 1. analýza informačních potřeb uživatelů; 2. analýza datové základny; 3. návrh řešení a jeho architektury
 8. reporting – činnost spojená s dotazováním se do databází pomocí standardních rozhraní těchto databází (např. SQL)

 

IS A PROJEKTOVÁNÍ IS

 1. systém – souhrn souvisejících prvků, sdružený do jednoho celku; skládá se z komponent, které jsou spojeny za účelem umožnění toku informací, materiálu a energie
 2. IS (informační systém) – systém pro sběr dat, udržování, zpracování a poskytování informací a dat
 3. v.m (verze a modifikace) SW – označují čísla verze a modifikace SW; změna čísla „v“ při zásadních inovacích produktu, „m“ při drobném vylepšení
 4. box application – SW zabalený do krabičky, obvykle obsahuje instalační médium, licenční číslo a uživatelskou příručku
 5. custonizace – dodatečné programování funkcí či modulů, vývoj tiskových sestav – vše dělá zákazník
 6. životní cyklus vývoje systému – plán, analýza, návrh, tvorba, testování, nasazení, udržování

 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

 1. projekt – soubor vzájemně podmíněných úkolů, jejichž vykonání v určitém pořadí vede k dosažení stanoveného cíle
 2. metoda CPM – plánování postupu jednotlivých prací pomocí síťového diagramu a jeho analýza z hlediska vzájemné návaznosti a časové náročnosti jednotlivých činností; určí se doba trvání činností a propočtou se dílčí termíny uzlů a činností -> hledá se kritická cesta -> vypočtou se časové rezervy
 3. co musím udělat jako první u projektu – analýza

 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

 1. MIS – manažerský IS, zajišťující dostatek informací, přesné, filtrované, včasné
 2. AI – umělá inteligence, součástí expertních systémů; rozhodování na základě zkušeností, neuronové sítě, učící se algoritmy
 3. součástí MIS – ERP, EMP, SCM, CRM, DSS, PMA, CMS
 4. přínosy MIS – analýza výkonu a funkčnosti jednotlivých složek organizace, přehledné a ucelené podpory pro rozhodování a plánování, zpětná vazba se zákazníky a klienty
 5. DSS – systémy pro podporu rozhodování, zpracovává data z managementu a vnitropodnikových procesů; výstupy dat v podobě grafu, datové tabulky, ... ; typy: komunikační, datový, dokumentový, znalostní, modelový
 6. IDSS – založena na umělé inteligenci, inteligentní rozhodování na základě vstupů, uživatelských znalostí a zkušeností, výstupů a úprav a již učiněných rozhodnutí
 7. ERP – zpracování procesů uvnitř organizace (výroba, logistika, distribuce, majetek, prodej, fakturace, účetnictví); typy: univerzální a oborové
 8. BPM (Business Performance Management) – soubor několika systémů: řízení, analýza, výkonové měření; sledování a plánování cílů
 9. EPM – součást BPM; strategické cíle, plánování a předpovědi, peněžní toky a řízení, zásobování
 10. SCM – správa toku surovin, součástí, dílů, zboží; přehled od prvotního dodavatele až po finální prodejce; správa skladu, koordinace dodavatelů; 3 úrovně: strategická, taktická, operační
 11. CRM – řízení vztahů se zákazníky, klienty a resellery; cílem spokojený klient, vydělávající obchodní partner a možnost vyhodnocení
 12. typy CRM – automatizace prodeje, marketing, podpora zákazníkům, komunikace, analytika, sociální sítě, horizontální x vertikální
 13. TPS – ukládá, upravuje a zobrazuje; přesuny a práce s daty v organizace, dávkodé zpracování dat
 14. ACID – test pro TPS
 15. HRM – řízení lidských zdrojů, plánování pozic, tok pracovníků, kvalifikace, odměňování a hodnocení
 16. KMS – znalostí fondy organizace, nejcennější majetek
 17. LMS – elektronické vzdělávání, přístupné i z domova,
 18. CMS – systém pro elektronickou publikace (web. prezentace)

 

IS A APLIKACE NA PLATFORMĚ WWW

 1. WWW (World Wide Web) – služba, 1989 Švýcarsko, zárodek internetu 1969 USA
 2. internet – arpanet 1969 USA
 3. architektura www – klient, server
 4. klient – webový prohlížeč, zasílá na server požadavek, vyzvedává odpovědi od serverů a zobrazuje je uživateli
 5. server – obsahuje žádosti od klientů, zasílá odpovědi; uchovává jednotlivé www stránky a na žádost je poskytuje svým klientům
 6. fungování www – formát www stránek = značkovací jazyk html; způsob přenosu www stránek = přenosový protokol http; způsob identifikace umístění www stránek = url
 7. značkovací jazyk – html
 8. přenosový protokol – http
 9. identifikace – url
 10. dynamické technologie na straně serveru – PHP, CGI, ISAP, ASP.NET, NSAPI
 11. dynamické technologie na straně klienta – JavaScript, html5, Ajax, MediaQueries
 12. webová aplikace – aplikace/IS provozovaný na webovém serveru, práce s aplikací pomocí webového prohlížeče; využití dynamických technologií a databází
 13. číslo u webového serveru, které značí problém – chyba ze strany serveru = 5; chyba ze strany klineta = 4; kladná odpověď = 2
 14. dvouvrstvá architektura www – klient-server; klient žádá o služby, server poskytuje služby
 15. třívrstvá architektura www – prezenční-aplikační-datová
 16. jaká je nejvýznamnější vrstva architektury - třívrstvá
 17. architektura MVC – model-view-controller
 18. hody webové aplikace – nezávislost na platformě, celosvětová dostupnost, malé přijatelné zatížení klienta, data na serveru, snadné formátování výstupu
 19. světově nejrozšířenější prohlížeč – Internet Explorer

 

GRAFIKA A MULTIMÉDIA

 1. CAD – software pro konstrukční práce, zaměřené na 3D modelování a skládání komponent
 2. texturování – potažení drátěné osnovy povrchem; rastrový 2D obrázek
 3. RGB (red-green-blue) – aditivní míchání barev, využívají jej monitory, televize a datové projektory
 4. CMYK (cyan, magenta, yellow, key) – využití u barevného tisku, zabrání zbytečnému čerpání všech barevných složek
 5. HSV (hue, saturation, value) – nejvíce dle lidského vnímání
 6. jaká je grafika u dataprojektoru – RGB
 7. je pro tisk vhodnější RGB nebo CMYK – CMYK
 8. fotografie je nejčastěji – ve formátu JPG
 9. histogram – graf rozložení bodů v obrázkovém souboru, udává jasnost jednotlivých bodů
 10. rastrová grafika – skládá se z jednotlivých bodů, každý bod si nese info o barvě a průhlednosti, rozdělen na jednotlivé pixely, fotorealistická grafika, problémy při změně velikosti
 11. pixel – nejmenší obrázkový prvek, velikost dle zařízení (monitor, tiskárna, skener)
 12. rozlišení – počet obrazových bodů na jednotku plochy – udává se v DPI
 13. DPI – počet pixelů na čtvereční palec; optimum pro www 72 DPI, pro tisk 3000 DPI
 14. formáty rastrové grafiky – jpeg, gif, png, tiff, raw
 15. vektorová grafika – ukládá obraz ve formě křivek, možné libovolné měnění velikosti obrázku bez ztráty kvality, jednotlivé objekty lze rozdělit, obraz se skládá z čar a výplní
 16. formáty vektorové grafiky – SVG, Corel Draw, Zoner Callisto, PDF
 17. PDF – univerzální formát pro dokumenty obsahující text a grafiku (nutný Adobe Acrobat)
 18. adobe flash – formát pro tvorbu statických prezentací a animací (na internetu hry a reklamy)
 19. digitální video – ztrátově komprimované, formáty: wmw, avi, matroska

 

VYHLEDÁVAČE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

 1. typy vyhledávání – katalogové (rozdělení www na tematické sekce), fulltextové (stahování a indexace obsahu www), kombinované
 2. katalogové vyhledávače – odkazy na webové stránky v tematických sekcích
 3. fulltextové vyhledávání – prohledávání webu roboty, stahování a indexace obsahu
 4. nejpoužívanější vyhledávač – google (fulltext)
 5. PageRank – popularita stránek u googlu
 6. nejpoužívanější český vyhledávač – seznam (fulltext)
 7. SEO – postup optimalizace webů pro fulltextové vyhledávače, vztah obsahu ke klíčovým slovům, cílem posunout odkaz na webové stránky co nejvýše ve výsledcích vyhledávání
 8. SEM – marketing ve vyhledávačích, jeden ze způsobů propagace webu
 9. co musí firma zadat, když se přidává do katalogu firem – název firmy, IČ, adresa, www, kontaktní osoba

 

BEZPEČNOST IS A ICT

 1. dostupnost – informace jsou pro oprávněné uživatelé v okamžiku potřeby dostupné
 2. důvěrnost – informace pouze pro oprávněné uživatele
 3. bezpečnost informací – ochrana důvěrnosti, integrity a dostupnosti
 4. ISMS (Information security management system) – systém řízení bezpečnosti             

              informací; část celkového systému řízení organizace, založená na přístupu       

                             k podnikatelským rizikům

 1. integrita – zajištění správnosti a úplnosti informací, metod a jejich zpracování
 2. akceptace rizika – rozhodnutí přijmout riziko
 3. analýza rizik- systematické používání informací k dohadu míry rizika a k určení zdrojů
 4. hodnocení rizik – celkový proces analýzy a vyhodnocení rizik
 5. vyhodnocení rizik – proces porovnání odhadnutého rizika vůči daným kritériím pro

              určení jeho významu

 1. zvládání rizik – proces výběru a přijímání opatření pro změnu rizika

 

MOBILNÍ ICT

 1. mobilita – vznik s notebooky, stav, při kterém je subjekt v pohybu, uživatel pracuje

              mimo své standardní místo

 1. post-PC éra – marketing, budoucí realita, opouštění platformy klasických PC,

              virtualizace, mobilita, rychlé datové přenosy

 1. ultrabook – snaha sloučit to nejlepší z tabletů a lehkých notebooků, vysoký výkon za

              rozumnou cenu

 1. první smartphone – SIMON 92
 2. nejprodávanější v roce 2010 – symbian Nokia
 3. tablety leader trhu – Apple iPad
 4. nejnovější android – Android 4.x Ice cream sandwich
 5. bezdrátový broadhand – plná (3G) nebo částečná (WiFi) mobilita,
 6. částečná mobilita – WiFi
 7. plná mobilita – mobilní sítě 3G
 8. pokrytí 3G technologie u nás – špatné
 9. LTE – technologie určená pro vysokorychlostní internet v mobilních sítích
 10. LTE advance – 4G

 

KOMUNIKACE A ICT

 1. e-mail – síťová služba internetu, adresování vychází z doménových jmen sítí
 2. poštovní klienti – programy, které přistupují k poštovnímu serveru pomocí

              komunikačních protokolů pro příjem a odesílání pošty, Lotus Notes, MS Outlook

 1. poštovní server – příjem, odesílání a uložení zpráv (Lotus Domino, MS exchange)
 2. Lotus Domino – poštovní server, který spolupracuje s Lotus Notes
 3. FTP – protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě, používán

              nezávisle na OS, je součástí webových prohlížečů

 1. IM (Instant Messaging) – internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat,  

              kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat,

              komunikovat a přeposílat soubory mezi uživateli a i jinak komunikovat

 1. ICQ – izraelská firma Mirabilis, vlastníkem AOL IM, od 2010 ruská společnost Digital

              Sky Technologies

 1.  meebo – online aplikace pro IM založená na AJAXu
 2. windows live messenger – klient pro IM od společnosti Microsoft + synchronizace s Outlookem
 3. s čím se synchronizuje WLM – s Microsoft Outlook
 4. jabber – dříve označení pro mirandu
 5. jabbim – český klient pro protokol XMPP
 6. PSI – jedním z nejpoužívanějších klientů XMPP
 7. skype – program, který umožňuje provozovat internetové volání a videohovory
 8. z jaké země pochází zakladatelé skypu – Estonsko
 9. obchodní sdělení – na rozdíl od spamu musí obsahovat možnost odmítnout další zasílání
 10. enos dat online – IM
 11. enos dat offline – e-mail

 

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

 1. hype křivka – znázorňuje fáze zavádění nové technologie, 5 fází
 2. fáze hype křivky – 1. objevení, 2. vrcholný zájem, 3. pád, 4. střízlivý rozvoj, 5. produktivita
 3. B2B – obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi (komplexní vztah mezi velkými podniky)
 4. B2C – zaměření na zákazníka (costumer)
 5. B2G – komunikace státní správy s komerčními subjekty
 6. B2E – zaměstnanec a zaměstnavatel
 7. B2R – řízení vztahů s prodejci (resellery)
 8. B2A – komunikace obchodníka či firmy s úřady
 9. C2C – občan x občan, prodej mezi dvěma obyčejnými lidmi (aukce, inzerát)
 10. C2B – informování výrobce o dojmech zákazníka
 11. G2G – komunikace uvnitř státní správy
 12. čeho je obvykle součást B2B – EDI
 13. E-commerce – obchodní transakce prováděné pomocí elektronických prostředků (e-shop, e-marketing)
 14. M-commerce – nabídky služeb a zboří pomocí mobilních přístrojů
 15. e-shop – elektronický obchod, nabídka produktů koncovým zákazníkům
 16. co se nezadává při platbě přes internet – pin kód
 17. doba reklamace – do 30 dnů
 18. jak založit e-shop – open-source, licence, na míru
 19. virtuální platební karta – jednorázové číslo platební karty platné po omezenou dobu; používají se jako alternativa platebních karet pro platby online

 

MS ACCESS

 1. cizí klíč – v prostředí relačních databází integritní omezení, které u tabulky vytvoří spojení mezi dvěma sloupci i z cizí tabulky
 2. co máme na výběr při zadávání pole – text, číslo, průvodce vyhledáváním
 3. co není součástí při založení tabulky v MS access – systém
 4. formulář v MS access – vkládání, úprava, odstranění a zobrazení dat
 5. jak jsou propojeny tabulky v databázi – pomocí primárních a cizích klíčů
 6. k čemu ve formuláři slouží maska – k omezení možnosti zápisu nesmyslných hodnot uživatelem
 7. primární klíč – vybraný z kandidátských klíčů, jedinečný v celé tabulce
 8. primární klíč ve vazební tabulce – nesmíme použít
 9. pro návrh databáze v MS access musí být databáze připravena tak, aby odpovídala alespoň – 3. NF
 10. sestava v MS access – slouží k výstupu informací na tiskárnu
 11. koncovka accessu 2003 – mdb

 

OSTATNÍ

 1. atribut entity v ER diagramu se v relační databázi modeluje jako – sloupec bazické tabulky
 2. autorizace – postup, který omezuje přístup k informacím; přístup mají pouze oprávněné osoby
 3. autentizace – ověřování totožnosti partnerů
 4. BOINC – platforma distribuovaných výpočtů s dobrovolnou účastí
 5. cloud computing – vše virtualizováno, široké spektrum koncových zařízení
 6. co není vlastností vazby mezi tabulkami v databázi – formálnost
 7. co znamená Dimx(50) AS integer – proměnná x je pole o 51 prvcích
 8. co není databází – Thunderbird
 9. DBS (databázový systém) – DB x SŘDB
 10. funkce v makrech v MS office – samostatný kód, který v případě potřeby spustí procedury k vykonání uživatelských instrukcí
 11. jak se v databázi jmenuje omezení při zadávání hodnot pro daný atribut – nominal
 12. jak se nazývá funkce (mechanismus) pro zajištění integrity dat na straně serveru – trigger
 13. jak se obecně nazývají dotazovací jazyky – QBE
 14. jaký je při návrhu databáze vztah mezi kandidátským a primárním klíčem – primární klíč je vybraný z kandidátských
 15. jedním ze základních prvků algoritmu je – sekvence
 16. kandidátní klíč – atribut nebo skupina atributů, které jednoznačně identifikují záznam v relační tabulce (RČ, číslo zaměstnance, ...)
 17. k čemu slouží entity relationship diagram – modelování vztahů mezi tabulkami v databázi
 18. kolik rozměrů má základní struktura databáze – 2
 19. k čemu slouží v databázi normální formy – k optimalizaci návrhu databáze
 20. které jsou základní operace v relační databázi – selekce, projekce
 21. k čemu slouží referenční integrita v databázích – zajištění dat v hlavních (bázových) tabulkách tak, aby vždy měla svůj ekvivalent ve vazební tabulce
 22. kód v makru – je částí programu, kterou si volá procedura
 23. kryptografická opatření – ochránit důvěryhodnost, autentičnost a integritu informací
 24. MediaQueries – slouží pro distribuci stylů mezi různými typy zařízení
 25. mezi výhody relačních databází nepatří – hierarchická struktura
 26. MySQL je možné získat – zdarma i pod placenou licencí
 27. mezi výhody kartotékového uložení dat nepatří – přístup více uživatelů současně
 28. monitoring – detekce neautorizovaných přístupů
 29. objektový model dat – poskytuje podporu objektům modelovaných v databázových aplikacích
 30. při modelování běžných databází provádíme datovou normalizaci až do – 6. NF
 31. procedura v makru MS Office – samostatná, lze ji spustit
 32. SŘBD – skupina programů fungující jako rozhraní mezi daty v databázi s uživatelem, případně aplikačním programem
 33. structured query language – dotazovací jazyk
 34. součástí ER diagramu není – značka
 35. typy dat – hlavní, transakční, report, pracovní, programová
 36. u hierarchické databáze je pro data charakteristický vztah – rodič-potomek
 37. ukládání dat – sklady, soubory, databáze
 38. hody databázového systému – koordinuje jak fyzický tak logický přístup k datům, snižuje duplicitu dat, umožňuje flexibilní přístup k datům, umožňuje více uživatelům přístup ke stejným datům ve stejnou dobu
 39. vyberte vlastnost, která je jednou ze základních vlastností algoritmu – konečný, hromadný, deterministický a správný
 40. vývoj dat – analýza, modelování dat, návrh databáze, implementace
 41. základem pro nezávislost databáze na hardware a operačním systému je – XML
 42. životní cyklus dat – plán, specifikace, povolení, vytvoření a získání, udržování a užití, archivace
 43. co si představujete pod modelem PCDA – systém vývoje, zavedení a kontinuálního zlepšování ISMS
 44. co je to CAM – computer aided manufacturing = počítačová podpora obrábění
 45. můžeme dát v sestavě příkaz souhrn záznamů – ano
 46. EDI kde se nachází v pyramidě – ve všech úrovních
 47. OLAP – pokročilé dynamické analytické úlohy
 48. TP (transfering processing) – přesunuty práce s daty a dokumenty
 49. OLTP – provozní databáze
 50. verzování je způsob uchovávání historie veškerých provedených změn obecně u jakékoliv digitální informace
 51. co je typické pro objektový model dat – Elo Digital Office
 52. co není datový typ – záporné číslo
 53. co udělám jako první, když vytvářím databázi – relační tabulky
 54. co patří do pevné struktury dat – jednotlivé znaky, položky, záznamy, soubory dat, báze dat